Ukoliko sa uređajem kupljenim putem našeg sajta imate neki problem ili pitanje, možete nas kontaktirati na 061 640 2013 radnim danima od 9-16h.

Saobraznost robe

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana kupovine robe, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku kupovine robe.

Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada,
materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Trgovac.

Saobraznost artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, kertridži, glave štampača …
Saobraznost na takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Reklamacije

Postoji nekoliko kategorija reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda, u zavisnosti od vremena nastanka kvara:

DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad, što podrazumeva:
isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ili ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji.

U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, tako što kupac pred kurirom proveri robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijavi neispravnost. Ukoliko kurir ne sačeka da kupac proveri paket, rok za prijavu oštećenja je 24 sata, nakon čega će kurirska služba poslati kurira da sačini zapisnik, a kupac o problemu treba obavestiti i nas. Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku.

Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da pre zamene robe ili vraćanja novca proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio navode kupca.
Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu, ali je poželjno da je kupac dostavi uz uređaj.
Kupac nema pravo na povrat novca ukoliko je razlog promena cene kupljenog proizvoda nakon kupovine i isporuke.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac odgovoran za nesaobraznost, kupac je dužan:

 • da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u sedište naše firme u originalnoj ambalaži. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatičkom pakovanju. Takođe, originalna ambalaža nije obavezna da bi reklamacija bila prihvaćena.
 • da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)
 • da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;

Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija pozivom na naš broj telefona 061 640 2013 ili na mail [email protected].

Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete doneti u sedište naše firme ili ga poslati kurirskom službom na našu adresu (kupac plaća troškove transporta). U roku od 8 od dana reklamiranja uređaja, dobićete odgovor na Vaš zahtev nakon čega će reklamacija biti rešena u primerenom roku.
Uz uređaj je neophodno dostaviti originalni garantni list (u slučaju da je Trgovac za robu dao više od 24 meseca garancije) i kopiju računa. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i obavezno poslati kompletan uređaj (npr. punjač, sa telefonom, daljinski sa TV-om, svi zvučnici 5.1 sistema…)
Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis kvara, jer nepotpuni i kratki opisi mogu dovesti do neuočavanja kvara ili pogrešnog testiranja. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se kvar manifestuje.
Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji ne podležu reklamaciji i besplatnom servisu jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, pa rizik prelazi na kupca.
U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku. Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu jer takav vid dodatnih troškova ne snosi Trgovac.
U slučaju neopravdane reklamacije, trošak transporta robe od servisa do kupca snosi sam kupac.

Rokovi u vezi sa podnošenjem i rešavanjem reklamacije

 • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju
 • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za
  rešavanje reklamacije 30 dana)
 • Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje
  da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je
  dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora
  prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u
  roku od tri dana.

U slučaju odbijanja reklamacije potrošaču, prodavac je dužan da:

 • pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču (obrazloženje o razlozima neprihvatanja reklamacije)
 • potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Evidencija primljenih reklamacija

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija

Servisiranje kupljenih proizvoda posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2.godine)

U izradi!!!

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis.

U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

Malina 314 doo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Zbog vrste robe koju prodajemo i njenih specifičnosti, nismo u mogućnosti da obezbedimo servisiranje posle isteka saobraznosti robe.